INSPIRATION

Nio förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor

44

I en rapport ger Svenskt Näringsliv förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor till regeringen. Bland annat föreslår organisationen förändringar i lagar, regeringsuppdrag och regleringsbrev.

I en rapport från Svenskt Näringsliv ger organisationen nio förslag på förändringar i lagar, regleringsbrev och regeringsuppdrag till regeringen. Förslagen syftar till att motverka korruption inom offentlig sektor.

Det första förslaget är att årligen ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samla in och publicera inköpsvärden från samtliga upphandlande organisationer. Där ska även inköpsvärdet för direktupphandlingar räknas in. Vidare föreslås att myndigheten ska samla in och tillgängliggöra uppgifter kring leverantörsreskontra och inköpsfakturor i den nationella databasen för offentlig upphandling.

Rapporten föreslår att ge Ekonomistyrningsverket uppdraget att analysera förutsättningarna för obligatorisk användning utav spendanalyser och inköpsanalyser i ekonomistyrningsverket.

Detta föreslår rapporten ska gälla för myndigheter och offentligt ägda bolag där inköpsvolymen överstiger 150 miljoner kronor. Svenskt Näringsliv föreslår även att utarbeta ett lagförslag om införandet av lag om E-handel hos samtliga upphandlande organisationer; däribland offentligt ägda bolag.

Regeringen bör enligt förslagen ta fram ett lagförslag om implementering av upphandlingsdirektivens bestämmelser om jäv i de svenska upphandlingslagarna. Rapporten pekar på att problemen med jäv och korruption tycks vara större i offentligt ägda bolag, därav är det en viktig reglering. Dessutom är ett förslag att sammanräkningsregeln, som tidigare återfanns i såväl LOU som LUFS, om ”varor och tjänster av samma slag under ett år” återinförs.

En stärkt kommunal revision

I rapporten föreslår Svenskt Näringsliv att regeringen inför bestämmelser om repressalier mot upphandlande organisationer som bryter mot 19 a kap. 15§ i LOU. De föreslår även att Konkurrensverket får i uppdrag att analysera effekterna av de höjda direktupphandlingsgränserna. Analyserna ska även omfatta påverkan på effektiv ekonomisk förvaltning, konkurrens och risker för korruption.

Svenskt Näringsliv föreslår även att regeringen tillsätter en utredning för att ge förslag på hur en stärkt kommunal revision ska utformas. Syftet är att avskaffa det nuvarande systemet med, av fullmäktige utsedda, lekmannarevisorer. I stället är förslaget att utforma en ordning där aktiebolagslagen är förebild.

Revisionen bör även falla under tillsyn av Revisorsinspektionen för att ytterligare förstärka oberoendet. Till sist föreslår Svenskt Näringsliv en lagändring som förtydligar skaderekvisitet och frågor om preklusion i svenskt rätt.

– Den offentliga sektorn är särskilt riskutsatt för korrupta ageranden, inte minst i de situationer där offentlig och privat sektor möts. Förslagen är tydliga åtgärder för hur korruption inom offentlig sektor kan motverkas. IMMs förhoppning är att regeringen tar till sig förslagen och agerar för att motverka korruption inom sektorn, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Ta del av rapporten här.

Lämna kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

INSPIRATION

Framtidsteknik batterier

Ett nytt metallfritt batteri chockerar bilingenjören Sandy Munro. Eftersom batteriet inte har...

INSPIRATION

Lyxiga hus

Den överdådiga herrgården i Palm Beach, som byggdes för bara sex år...

INSPIRATION

Lyxiga hus

Jeff Bezos och hans partner Lauren Sanchez förbereder sig för att flytta...

INSPIRATION

John D. Rockfeller

John D. Rockfeller var en gång världens rikaste man. Den första miljardären...